Informații cu privire la concursul planurilor de afaceri din cadrul proiectului
Antreprenor de Viitor

 

 

Rezultate concurs PA - Rezults of the business plans competition

 

Metodologia de evaluare PA - methodology  of business plans evaluations

 

 

Participanții la concursul planurilor de afaceri au obligația elaboreze personal planul de afaceri și, dacă ar primi ajutor, acesta va trebui se limiteze la furnizarea de date input indispensabile planului de afaceri și/sau consultanță punctuală în anumite domenii în care participantului i-ar lipsit expertiza. Este strict interzisă elaborarea parțiala sau integrala a planului de afaceri de către o altă persoana, fie aceasta fizică sau juridică. Dacă va incălca regulile de elaborare de mai sus, participantului i se va anula planul de afaceri și va fi exclus din proiect, fără drept de contestație. O atare excludere va fi considerată ieșire prematură din Proiect, din culpa participantului, acesta fiind obligat suporte întreg cortegiul de consecințe stipulat la punctul (IV) al declarației pe care a semnat-o pe proprie răspundere, privind apartenența la grupul țintă.

 

Planurile de afaceri, elaborate conform ghidului “venture start-up”, vor fi evaluate de o comisie de experți, numită în continuare comisia de evaluare (abreviatCE”). Participantul la concurs, al carui plan de afaceri de afaceri va obține cel puțin 60% din punctajul maxim posibil și care, conform punctajului, se va clasa în primele 100 de locuri, va avea dreptul și obligația participe la activitățile ulterioare de consolidare a competențelor antreprenoriale din cadrul ProiectuluiAntreprenor de Viitor” (numit în continuareProiectul”). Refuzul de a participa la aceste activități subsecvente va fi considerată ieșire prematură din Proiect, din culpa participantului, acesta fiind obligat suporte întreg cortegiul de consecințe stipulat la punctul (IV) al declarației pe care a semnat-o pe proprie răspundere, privind apartenența la grupul țintă.

 

 

1. Recepția planului de afaceri

Absolvenții cursurilor de formare a competențelor antreprenoriale “CA180” au obligația predea planurile de afaceri la termenele comunicate de formatorii grupelor de curs din care au făcut parte, cel tarziu până la termenul limită stipulat de “Regulamentul de participare la concursul planurilor de afaceri”, la pagina 2 a planului de afaceri. Planurile de afaceri vor fi recepționate de parteneriatul pentru implementarea Proiectului, prin coordonatorii formării antreprenoriale. Recepția va avea loc numai dacă planul de afaceri va conține: datele personale, codul unic de participant și semnătura elaboratorului și numai dacă toate etapele de elaborare, fără excepție, au fost rezolvate. Recepția planului de afaceri va fi consemnată în caseta introductivă de pe prima sa pagină. În cazul recepționării conforme, planul de afaceri va intra în procesul de evaluare.

Atenție! Vor fi descalificate, fără drept de contestație, și nu vor intra la evaluare planurile de afaceri predate după termenul limită, nesemnate sau pe care nu sunt trecute sau sunt trecute incomplet/incorect codul unic de participant sau datele personale ale elaboratorului. De asemenea, vor fi descalificate, fără drept de contestație, planurile de afaceri care au și o singură etapă de elaborare nerezolvată (căsuța sau tabelul de rezolvare aferente respectivei etape sunt goale).

 

2. Evaluarea planurilor de afaceri

Planurile de afaceri, recepționate conform (1), vor fi evaluate de comisia de evaluare (“CE”). CE este formată din experți de înaltă calificare, din diverse domenii antreprenoriale (consultanță antreprenoriala, consultanță financiara, învățământ universitar economic, drept comercial, expertiză financiar-bancară), selectați de partenerul transnațional, printr-un sistem sever de criterii. Sarcinile CE sunt: evaluarea și punctarea planurilor de afaceri, precum și soluționarea eventualelor contestații.

Fiind elaborate după o structură-tip, toate planurile de afaceri vor fi evaluate după aceleasi criterii (etape de elaborare). Pentru logica și plenitudinea cu care a fost elaborată, fiecare etapă a planului de afaceri va primi un punctaj, conform unei scale prestabilite. În dreptul fiecărei etape de elaborare este trecut și punctajul maxim posibil. Din însumarea punctajelor intermediere, acordate fiecărei etape de elaborare, și raportarea sumei la 100 va rezulta punctajul total al planului de afaceri. Pe măsură ce vor fi aprobate de CE, punctajele planurilor de afaceri vor fi publicate pe site-ul Proiectului, fără a se indica poziția planului de afaceri în clasamentul intermediar. Clasamentul final al planurilor de afaceri va fi publicat după evaluarea tuturor planurilor de afaceri și rezolvarea tuturor eventualelor contestații, dar nu mai tarziu de 11.12.2018.

Orice încercare a participanților de a contacta și influența membrii CE va duce automat, fără drept de contestație, la anularea planului de afaceri și excluderea din Proiect. O atare excludere va fi considerată ieșire prematură din Proiect, din culpa participantului, acesta fiind obligat suporte întreg cortegiul de consecințe stipulat la punctul (IV) al declarației pe care a semnat-o pe proprie răspundere, privind apartenența la grupul țintă.

 

3. Contestații

Participanții care consideră insuficient punctajul planurilor lor de afaceri au dreptul solicite desfășurătorul punctajelor intermediare, acordate etapelor de elaborare, și le conteste argumentat. Contestația trebuie depusă în termen de 24 de ore de la publicarea punctajului pe site-ul Proiectului. Contestația trebuie semnată de participantul elaborator, scanată în format PDF needitabil și trimisă, prin e-mail, la adresa formare@austromed.ro. Contestația este admisibilă numai dacă participantul o transmite de la adresa e-mail pe care a comunicat-o în documentele de înregistrare în proiect. Termenul de predare a contestațiilor nu poate fi prelungit, indiferent de motive. Contestația trebuie conțină cel puțin:

(I)  numărul unic al participantului și datele sale de identificare;

(II)        punctajele etapelor de elaborare contestate;

(III)      argumentele contestării acelor punctaje.

O contestație nesemnată sau căreia îi lipsește cel puțin unul din elemente de conținut (I)-(III) va fi respinsă. Nu vor fi admise nici contestațiile remise după termenul obligatoriu, nici contestațiile vreunui participant cu privire la planurile de afaceri elaborate de alți participanți.

Contestatarul are obligația își susțină oral contestația în fața CE, argumentând de ce soluțiile pe care le-a propus în planul de afaceri ar fi trebuit punctate mai bine. Termenele și locul susținerii contestațiilor vor fi publicate pe site-ul proiectului, participanții contestatari având obligația urmăririi publicării. CE va avea dreptul pună întrebări legate de contestația propriu-zisă, precum și oricare altă întrebare cu privire la planul de afaceri, în vederea lămuririi situației. Pentru a-i asigura trasabilitatea, susținerea orală a contestației va fi înregistrată audio-video și arhivată de partenerul transnațional cu scopul unic de a conserva dovada desfașurării și modului de soluționarea a contestației.

Comisia va publica decizia de acceptare sau respingere a contestației, cu justificările de rigoare, în 48 de ore de la data susținerii contestației. Decizia cu privire la contestație va fi semnată de coordonatorul autorizat al comisiei și publicată pe pagina de internet a Proiectului. Decizia de acceptare sau respingere a contestației este irevocabila, nefiind posibilă nicio formă de protest și/sau cale de atac privind soluția dată de comisie.

 

 

4. Selectarea planurilor de afaceri câștigătoare

Soluționarea eventualelor contestații poate duce la repunctarea unor planuri de afaceri și, prin urmare, la reclasificarea lor. Comisia de evaluare va declara câștigătoare planurile de afaceri clasate pe primele 100 de locuri, conform punctajului actualizat după soluționarea tuturor contestațiilor. Clasamentul final cu participanții câștigători și punctajele obținute de acestia vor fi publicate pe site-ul Proiectului dupa soluționarea tuturor contestațiilor.

Dupa stabilirea clasamentului final, elaboratorii planurilor de afaceri vor primi diplome de recunoaștere a cunoștințelor și abilităților antreprenoriale dobândite, precum urmeaza:

  • diploma “antreprenor de viitor - gold ” pentru ocupanții locurilor 1-10;
  • diplomaantreprenor de viitor - silverpentru ocupanții locurilor 11-30;
  • diploma “antreprenor de viitor - bronsepentru ocupanții locurilor de la 31 în jos ale căror planuri de afaceri au obținut cel puțin 60% din punctajul maxim acordabil.

 

 

5. Poprietate intelectuală

Sistemul de elaborare “venture start-up” în baza căruia participanții își elaborează planurile de afaceri se supune prevederilor legale de protecție a proprietății intelectuale. Participanții care încalcă aceste prevederi vor suporta rigorile legii și vor avea obligația compenseze toate pagubele financiare pe care le-ar cauza proprietarului sistemului. Participanților le este strict interzis facă sau permita li se facă o copie a Planului de afaceri. Participanții care la finele concursului planurilor de afaceri vor primi diploma “Antreprenor de viitorvor avea dreptul la o copie electronică, needitabilă, a planului lor de afaceri. Această copie poate fi utilizată exclusiv pentru activitățile ulterioare ale Proiectului sau, de către cei care nu se claseaza pe primele 100 de locuri, pentru a-și inființa întreprinderea în afara Proiectului, cu finanțare privată. Participanților le este interzis foloseasca copia planului de afaceri, în conținut și/sau formă, integral sau parțial, pentru alte scopuri decât cele mai sus menționate, în alte proiecte subvenționate din surse publice, naționale sau europene, și/sau o valorifice prin consultanță, asistență sau vânzare. Orice derogare de la această interdicție trebuie obținută explicit, în scris, de la liderul de parteneriat, austromed holding srl. Nu vor primi diploma “Antreprenor de viitorparticipanții al caror plan de afaceri a obținut sub 60% din punctajul maxim acordabil. Astfel de planuri de afaceri sunt nesustenabile, motiv pentru care, pentru a proteja piața si renumele parteneriatului pentru implementarea Proiectului, vor rămâne în proprietatea exclusiva a austromed holding srl, fără ca participanții care le-au elaborat aibă dreptul la copie și la utilizarea lor.

 

urăm succes!

Echipa de proiectAntreprenor de viitor

 

Ne rezervam dreptul de a modifica eventuale greseli de tipar si de a completa cu explicatii prezentul document.