Și absolvenții ultimelor serii ale cursului de însușire a competențelor antreprenorialeCA180“, din cadrul proiectuluiAntreprenor de Viitor, au predat planurile de afaceri. Planurile de afaceri, care au fost recepționate conform procedurilor publicate, sunt în curs de evaluare.

ProiectulAntreprenor de Viitorprevede posibilitatea ca încă 8 persoane, care îndeplinesc condițiile de apartenență la grupul țintă și nu au participat la cursul de CA180, să participe la competiția planurilor de afaceri. Condițiile de apartenență la grupul țintă pot fi citite pe site-ul proiectului la paginaSolicitări de participare și înregistrare“, la subpunctele 2.1 - 2.3.

1. Înscrierea

Persoanele interesate se pot înscrie la competiția planurilor de afaceri, conform următoarei proceduri:

(A)  De pe site-ul proiectului, paginaInformare“, subpaginaFormulare“, pot fi descărcate formularele de înscriere, constând din:

- Formularul de solicitare a înregistrării

- Formularul de înregistrare participant (anexa 8)

- Declarația pe proprie răspundere

(B)  Formularele, completate, datate și semnate trebuie scanate în format PDF și trimise, în vederea verificării și aprobării, la una din adresele de e-mail, corespunzătoare județului de domiciliu al candidatului:

gruptinta-TM@austromed.ropentru județul Timiș

gruptinta-CS@austromed.ropentru județul Caraș-Severin

gruptinta-AR@austromed.ropentru județul Arad

gruptinta-HD@austromed.ropentru județul Hunedoara

Termenul limită de transmitere a solicitărilor de înscriere este 15.11.2018, ora 12:00.

Confirmarea calității de grup țintă va fi comunicată prin e-mail până la 16.11.2018, ora 12:00. Solicitanții, cărora experții proiectuluiAntreprenor de Viitor“ le va confirma calitatea de grup țintă, vor avea dreptul să participe la testul de admitere la competiția planurilor de afaceri.

2. Testul de admitere

Solicitanții, cărora li se va recunoaște calitatea de grup țintă, vor lua parte la un test de admitere, care va consta din întrebări despre antreprenoriat și funcționarea unei întreprinderi, cu mai multe variante de răspuns, din care candidatul va trebui să o bifeze pe cea potrivită. Pentru fiecare răspuns corect va fi acordat un punctaj. Din însumarea punctajelor parțiale va rezulta punctajul total al testului. Ocupanții primelor opt locuri, în ordinea descrescătoare a punctajelor pe care le-au obținut la test, vor avea dreptul și obligația să participe la competiția planurilor de afaceri.

Testul de admitere va avea loc la sediul de proiect din municipiul Arad, str. Ludovic Szantay 10, etajul 1, precum urmează:

 

Data

Ora

Cine participa

19.11.2018

11:30

Participanții vor fi stabiliți în funcție de numărul solicitărilor acceptate. Repartizarea pe zile va fi comunicată odată cu confirmarea calității de grup țintă.

20.11.2018

11:30

21.11.2018

11:30

 

Rezultatele testelor și numele candidaților admiși la competiția planurilor de afaceri vor fi comunicate pana la 22.11.2018, ora 12:00, prin e-mail la adresele declarate de participanți, în formularele de solicitare a înscrierii. Candidații admiși, numiți în continuareparticipanțiivor avea dreptul și obligația să participe la competiția planurilor de afaceri.

3. Elaborarea și predarea planului de afaceri

Participanții au obligația predea planul de afaceri până la 03.12.2018, ora 12:00. Refuzul de a participa la competiție sau neprezentarea la competiție, prin nepredarea planului de afaceri sau predarea unui plan de afaceri incomplet, vor fi considerate ieșire prematură din Proiect, din culpa participantului, acesta fiind obligat suporte întreg cortegiul de consecințe stipulat la punctul (IV) al declarației pe care a semnat-o pe proprie răspundere, privind apartenența la grupul țintă.

Planurile de afaceri vor fi elaborate conform unui ghid “venturi start-up”, structurat astfel încât să poată fi urmărit întreg firul logic al dezvoltării afacerii, de la potențialul antreprenorului și ideea de afacere care i se potrivește, până la planul economic-financiar al întreprinderii care urmează să fie înființată. Ghidul „venture start-up“ va fi pus la dispoziția participanților de către parteneriatul proiectuluiAntreprenor de Viitorodată cu comunicarea calității de admis la competiția planurilor de afaceri.

Participanții la competiția planurilor de afaceri au obligația elaboreze personal planul de afaceri și, dacă ar primi ajutor, acesta va trebui se limiteze la furnizarea de date input indispensabile planului de afaceri și/sau consultanță punctuală în anumite domenii în care participantului i-ar lipsit expertiza. Este strict interzisă elaborarea parțială sau integrală a planului de afaceri de către o altă persoana, fie aceasta fizică sau juridică. Dacă va încălca regulile de elaborare de mai sus, participantului i se va anula planul de afaceri și va fi exclus din proiect, fără drept de contestație. O atare excludere va fi considerată ieșire prematură din Proiect, din culpa participantului, acesta fiind obligat suporte întreg cortegiul de consecințe stipulat la punctul (IV) al declarației pe care a semnat-o pe proprie răspundere, privind apartenența la grupul țintă.

 

3. Recepția planurilor de afaceri

Recepția planurilor de afaceri va avea loc numai dacă planul de afaceri va conține: datele personale, codul unic de participant și semnătura elaboratorului și numai dacă toate etapele de elaborare, fără excepție, au fost rezolvate. Recepția planului de afaceri va fi consemnată în caseta introductivă de pe prima sa pagină. În cazul recepționării conforme, planul de afaceri va intra în procesul de evaluare.

Atenție! Vor fi descalificate, fără drept de contestație, și nu vor intra la evaluare planurile de afaceri predate după termenul limită, nesemnate sau pe care nu sunt trecute sau sunt trecute incomplet/incorect codul unic de participant sau datele personale ale elaboratorului. De asemenea, vor fi descalificate, fără drept de contestație, planurile de afaceri care au și o singură etapă de elaborare nerezolvată (căsuța sau tabelul de rezolvare aferente respectivei etape sunt goale).

 

4. Evaluarea planurilor de afaceri

Planurile de afaceri, recepționate conform (3), vor fi evaluate de o comisie de experți, numită în continuare comisia de evaluare (abreviat “CE”). CE este formată din experți de înaltă calificare, din diverse domenii antreprenoriale (consultanță antreprenorială, consultanță financiară, învățământ universitar economic, drept comercial, expertiză financiar-bancară), selectați de partenerul transnațional, printr-un sistem sever de criterii. Sarcinile CE sunt: evaluarea și punctarea planurilor de afaceri, precum și soluționarea eventualelor contestații.

Fiind elaborate după o structură-tip, toate planurile de afaceri vor fi evaluate după aceleași criterii (etape de elaborare). Pentru logica și plenitudinea cu care a fost elaborată, fiecare etapă a planului de afaceri va primi un punctaj, conform unei scale prestabilite. În dreptul fiecărei etape de elaborare este trecut și punctajul maxim posibil. Din însumarea punctajelor intermediere, acordate fiecărei etape de elaborare, și raportarea sumei la 100 va rezulta punctajul total al planului de afaceri. Pe măsură ce vor fi aprobate de CE, punctajele planurilor de afaceri vor fi publicate pe site-ul Proiectului, fără a se indica poziția planului de afaceri în clasamentul intermediar. Clasamentul final al planurilor de afaceri va fi publicat după evaluarea tuturor planurilor de afaceri și rezolvarea tuturor eventualelor contestații, dar nu mai târziu de 11.12.2018.

Participantul, al cărui plan de afaceri de afaceri va obține cel puțin 60% din punctajul maxim posibil și, conform punctajului, se va clasa în primele 100 de locuri, va avea dreptul și obligația participe la activitățile ulterioare de consolidare a competențelor antreprenoriale din cadrul ProiectuluiAntreprenor de Viitor” (numit în continuareProiectul”). Refuzul de a participa la aceste activități subsecvente va fi considerată ieșire prematură din Proiect, din culpa participantului, acesta fiind obligat suporte întreg cortegiul de consecințe stipulat la punctul (IV) al declarației pe care a semnat-o pe proprie răspundere, privind apartenența la grupul țintă.

Orice încercare a participanților de a contacta și influența membrii CE va duce automat, fără drept de contestație, la anularea planului de afaceri și excluderea din Proiect. O atare excludere va fi considerată ieșire prematură din Proiect, din culpa participantului, acesta fiind obligat suporte întreg cortegiul de consecințe stipulat la punctul (IV) al declarației pe care a semnat-o pe proprie răspundere, privind apartenența la grupul țintă.

Informații cu privire la contestații, selectarea planurilor de afaceri și proprietatea intelectuală cu privire la sistemul „venture start-up“ pot fi la paginaplanuri de afaceri“, paragrafele 3-5.

 

dorim succes!

Echipa de proiectAntreprenor de viitor

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica eventuale greșeli de tipar și de a completa cu precizări prezentul document.